Met pensioen
 

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij de pensioenuitvoerder waar u dit hebt opgebouwd. Zij zullen het pensioen vanaf uw 67ste aan u uitbetalen.

Door het overdragen van uw (oude) pensioenaanspraken heeft u al uw pensioenaanspraken bij één pensioenuitvoerder. Dit kan praktisch en overzichtelijk zijn. Maar het is niet altijd verstandig om de waarde van uw oude pensioen over te dragen. Soms is het voordelig om uw oude pensioen te laten staan. Wat verstandig is verschilt per geval en hangt af van een aantal kenmerken van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder, maar ook van uw persoonlijke situatie en wensen. Hieronder treft u een algemene toelichting op de zaken waar u op moet letten.

Soort pensioenregeling
Pensioenfonds BAT heeft een zogenaamde middelloonregeling waarbij u ieder jaar een stukje pensioen opbouwt, gebaseerd op uw gemiddelde salaris tijdens uw diensttijd. Uw oude pensioenuitvoerder kan ook een dergelijke pensioenregeling hebben, maar kan ook een andere regeling hebben. Bijvoorbeeld een beschikbare premieregeling waarbij de premie wordt belegd en de pensioenuitkering afhangt van het rendement op uw beleggingen en het tarief van verzekeraars bij de aankoop van het pensioen op uw pensioendatum.

U loopt dus niet in elke pensioenregeling evenveel risico, waardoor het soort pensioenregeling een argument kan zijn om uw pensioen juist wel of niet over te dragen.

De hoogte van de indexatie
Pensioenfondsen proberen opgebouwde pensioenen te laten meestijgen met de prijs- of loonstijging. Dit heet indexatie. Als uw pensioen niet meegroeit met de prijs- of loonstijging wordt uw pensioen minder waard. Niet bij alle pensioenuitvoerders worden opgebouwde pensioenen evenveel geïndexeerd, dit kan (behoorlijk) verschillen. Het is dus zinvol om van de verschillende pensioenuitvoerders de gegevens over het indexatiebeleid en de hoogte van de indexatie van de afgelopen jaren te bekijken en mee te laten wegen in uw beslissing.

Financiële situatie pensioenuitvoerders
De financiële situatie van een pensioenuitvoerder is erg belangrijk. De beste graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. Bij een lage dekkingsgraad is er weinig kans dat het opgebouwde pensioen kan worden geïndexeerd. Het is dan zelfs mogelijk dat het opgebouwde pensioen moet worden gekort (verlaagd). De financiële situatie is vaak te vinden op de website van de pensioenuitvoerder.

Gevolgen voor het partnerpensioen
Door een waardeoverdracht kan de hoogte van uw partnerpensioen (en ook wezenpensioen) veranderen. Dit kan grote gevolgen hebben als u komt te overlijden. Als het partnerpensioen bij uw oude pensioenuitvoerder op risicobasis is verzekerd, keren zij na ontslag geen partnerpensioen (meer) uit. 

U kunt het wegvallen van het partnerpensioen ook opvangen door een deel van ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen.

Individuele keuzemogelijkheden
Bij de meeste pensioenuitvoerders heeft u de mogelijkheid om uw pensioen flexibel in te zetten. Hierbij moet u denken aan het eerder of juist later met pensioen gaan dan de standaard pensioenleeftijd, de hoogte van het pensioen te laten variëren of het ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen en andersom. De inhoud van deze keuzemogelijkheden kan per pensioenuitvoerder verschillen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen kunnen deze van belang zijn bij het maken van uw keuze.

Waardeoverdracht bij ziekte
Bent u vanwege ziekte van baan gewisseld? U heeft dan mogelijk pensioenaanspraken die doorlopen bij uw oude pensioenuitvoerder, maar vervallen als u waardeoverdracht uitvoert. Dit kan dan nadelig zijn. U kunt dit navragen bij uw oude pensioenuitvoerder.

Laat u goed informeren!
Zoals al aangegeven verschilt het per geval of het verstandig is om uw pensioen over te dragen. Dit hangt af van een aantal kenmerken van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder, maar ook van uw persoonlijke situatie en wensen. Verder willen wij u erop wijzen dat een uitgevoerde waardeoverdracht niet kan worden teruggedraaid. Wij adviseren u dan ook om u hierover goed te laten informeren en/of adviseren.