BAT-Gezin

Betrokkenheidsbeleid

Het betrokkenheidsbeleid is van toepassing op de aandelenbeleggingen van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco (hierna: “het pensioenfonds”). Het pensioenfonds belegt in beursgenoteerde aandelen via beleggingsfondsen van State Street. Deze beleggingsfondsen worden beheerd door State Street Global Advisors (SSGA).

Conform de Wet Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders geeft het pensioenfonds in het betrokkenheidsbeleid een beschrijving van de onderstaande zaken:

a)    de wijze waarop het pensioenfonds toeziet op de vennootschappen waarin is belegd ten aanzien                 van relevante aangelegenheden, waaronder:


         I.        de strategie;

         II.       de financiële en niet-financiële prestaties en risico’s;

         III.      de kapitaalstructuur;

         IV.      maatschappelijke en ecologische effecten; en

         V.       corporate governance van de vennootschappen waarin is belegd.

b)    de wijze waarop het de vermogensbeheerder een dialoog voert met de vennootschappen waarin is             belegd;

c)    de wijze waarop de vermogensbeheerder de stemrechten en andere aan aandelen verbonden                     rechten uitoefent;

d)    de wijze waarop de vermogensbeheerder samenwerkt met andere aandeelhouders;

e)    de wijze waarop vermogensbeheerder communiceert met relevante belanghebbenden van de                     vennootschappen waarin is belegd; en

f)    de wijze waarop belangenconflicten beheerst worden die verband houden met de betrokkenheid                  van de institutionele belegger of vermogensbeheerder.

Het pensioenfonds sluit voor wat betreft het betrokkenheidsbeleid aan bij het ‘Asset Stewardship’ van State Street Global Advisors. Informatie over de invulling van het ‘Asset Stewardship’ is te raadplegen via deze link

Die informatie is opgesplitst in de volgende onderdelen:

  • Stewardship Activity Reports;
  • Compliance & Regulatory Responses;
  • Voting Guidelines;
  • Voting Summary.

Het pensioenfonds vermeldt hier op welke wijze de belangrijkste elementen van zijn beleggingsstrategie zijn afgestemd op het profiel en de looptijd van zijn verplichtingen, waaronder in het bijzonder zijn langetermijnverplichtingen, en op welke wijze deze elementen bijdragen aan de middellange en lange termijn prestaties van zijn portefeuille.

Het pensioenfonds stelt zijn beleggingsstrategie elke drie jaar op aan hand van een Asset and Liability Management (ALM)-studie. Hierbij worden de toekomstige ontwikkelingen van de verplichtingen (waardering van de toekomstige pensioenuitkeringen) verdisconteerd met de rentevoet. Die worden afgezet tegen de toekomstige ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille. Deze ontwikkelingen worden doorgerekend in 2000 scenario’s.  De belangrijkste elementen van de beleggingsportefeuille zijn de omvang van de vastrentende waarden (inclusief afdekking renterisico) en van de zakelijke waarden. Verschillende invullingen van de vastrentende waarden en de zakelijke waarden worden in de ALM-studie doorgerekend. Het bestuur besluit vervolgens welke vermogensbeheerders welk deel van de portefeuille onder hun beheer krijgen. De omvang van de beleggingen (units) in de verschillende beleggingsfondsen wordt daarop aangepast. Binnen de beleggingsfondsen hebben de vermogensbeheerders een heel beperkte mogelijkheid om van de benchmark af te wijken (passieve/enhanced mandaten). Hierdoor is gewaarborgd dat de beleggingsstrategie is afgestemd op het profiel en de looptijd van de (lange termijn) verplichtingen van het pensioenfonds.

Conform wetgeving verstrekt het pensioenfonds bepaalde informatie over zijn overeenkomst met de vermogensbeheerder (van aandelenbeleggingen) Hierbij is het van belang om te melden dat het pensioenfonds belegt in passieve/enhanced beleggingsfondsen en niet in separate mandaten of via een fiduciaire manager.  

  • Zoals hierboven beschreven heeft ook de vermogensbeheerder van de aandelenbeleggingen maar een heel beperkte ruimte om beslissingen te nemen die eventueel een negatief effect kunnen hebben op de conformiteit van het beleggingsbeleid met de (lange termijn) verplichtingen. De overeenkomst bevat hier geen afspraken over.
  • Hoewel de vermogensbeheerder wel rekening houdt met niet-financiële prestaties en indicatoren in het selectiebeleid, is dit geen onderdeel van de overeenkomst.
  • Het pensioenfonds betaalt conform de overeenkomst een vergoeding ten opzichte van de waarde van de beleggingen onder beheer van de betreffende vermogensbeheerder. Er is geen sprake van ‘performance fees’. Deze vergoeding dekt ook alle transactiekosten. De beleggingsfondsen kennen een richtlijn ten aanzien van de omloopsnelheid, waaraan de vermogensbeheerder zich dient te houden.
  • De looptijd van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. Het pensioenfonds kan echter op elk moment de beheerder instrueren om de units in de beleggingsfondsen te verkopen.