BAT-Gezin

Disclaimer

Algemeen
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Bij het samenstellen van deze website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. We kunnen echter niet volledig uitsluiten, dat er toch nog ergens een fout in staat. Bovendien is de pensioenmaterie zo ingewikkeld, dat we mede uit het oogpunt van begrijpelijkheid van de tekst niet alle diepere nuances in de tekst hebben kunnen meenemen. Ook zouden interpretatieverschillen mogelijk kunnen zijn tussen de tekst op de website en de tekst van de toepasselijke regelingen, doordat we de materie zo begrijpelijk mogelijk hebben willen uitleggen. Daarom kunt u aan de tekst van de website geen rechten ontlenen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites. Informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Stichting Pensioenfonds British American Tobacco gecontroleerd. Deze links worden enkel als service aangeboden en het opnemen van een link naar een andere website impliceert op geen enkele wijze enige betrokkenheid van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco bij die andere website. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Stichting Pensioenfonds British American Tobacco aanvaardt derhalve dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Stichting Pensioenfonds British American Tobacco behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te verwijderen. Onze privacy verklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Handelsmerken, service-merken en logo's
De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site voorkomen, berust bij Stichting Pensioenfonds British American Tobacco. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco is het gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken.

Geen aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Stichting Pensioenfonds British American Tobacco niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Pensioenfonds British American Tobacco wijst iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Stichting Pensioenfonds British American Tobacco zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Stichting Pensioenfonds British American Tobacco garandeert voorts niet dat de website en de servers die de website beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het raadplegen/gebruiken van de website is geheel voor eigen risico en Stichting Pensioenfonds British American Tobacco aanvaardt terzake daarvan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Stichting Pensioenfonds British American Tobacco behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment wijzigingen aan te brengen op de informatie die is opgenomen op de website, zonder enige verplichting tot vooraankondiging of waarschuwing vooraf. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Toepasselijk recht
De website en deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.