over ons 2
 

Het bestuur

Wie zijn we

J. van Dulst  J. van Dulst
Voorzitter
Onafhankelijk
Sinds 2015 in het bestuur 

W. Benard 
W.C.M. Benard

Plaatsvervangend secretaris
Afgevaardigde namens de werknemers (pensioengerechtigden)
Sinds 2016 in het bestuur 

J. Bollen
J.E.P. Bollen
Plaatsvervangend voorzitter
Afgevaardigde namens de werknemers
Sinds 2015 in het bestuur

R. Pennings
R.H. Pennings
Secretaris
Afgevaardigde namens de werkgevers
Sinds 2014 in het bestuur

R. Sommeling
R.J. Sommeling
Afgevaardigde namens de werkgevers. Sinds 2011 in het bestuur.
        
   
J.R. Schepen J.R. Schepen
Onafhankelijk
Sinds 2017 in het bestuur


Wat doen we

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het verlenen van pensioenaanspraken en het doen van pensioenuitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, alsmede aan hun nabestaanden, een en ander overeenkomstig de geldende pensioenreglementen. Om dit te bewerkstelligen heeft het bestuur een beleid bepaald en ziet zij toe op een effectieve en efficiënte uitvoering. Het bestuur komt minimaal vijf maal per jaar bijeen om besluitvorming op alle relevante pensioenaspecten te realiseren. Tevens volgt het bestuur gemeenschappelijke en individuele trainingen om aan alle deskundigheidsvereisten te kunnen voldoen. Het bestuur laat zich ook terzijde staan door externe partijen (actuaris, accountant, compliance officer, visitatiecommissie, adviescommissies, verantwoordingsorgaan, consultants, etc.) om haar rol optimaal te kunnen vervullen.