BAT-Gezin

BELONINGSBELEID
STICHTING PENSIOENFONDS BRITISH AMERICAN TOBACCO

Inleiding

Conform wet- en regelgeving voert Stichting Pensioenfonds British American Tobacco (hierna “het pensioenfonds”) een beloningsbeleid. 

De algemene beginselen van het beloningsbeleid zijn:

  • Het beloningsbeleid moet niet aanmoedigen tot het nemen van meer risico's dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is.
  • Het beloningsbeleid moet proportioneel zijn; dat wil zeggen, afgestemd zijn op de omvang en organisatie van het pensioenfonds en op de aard, omvang en complexiteit van de bedrijfsvoering en in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van het pensioenfonds als geheel. Het draagt bij aan een deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds maakt zijn beleid inzake beloningen openbaar. Het pensioenfonds evalueert en actualiseert het beloningsbeleid ten minste driejaarlijks of bij grote wijzigingen.

Het beloningsbeleid houdt geen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico's. Enige beloning is niet gekoppeld aan ESG factoren en zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico's in verband met duurzaamheidsrisico's. 

Het beloningsbeleid is opgedeeld in het intern beloningsbeleid en het beloningsbeleid bij uitbesteding aan externe dienstverleners.

Artikel 1 Intern beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het pensioenfonds als bepaald in dit artikel is van toepassing op:

de leden van het bestuur;

Als gevolg van de verschillende achtergronden van bestuursleden, is het beloningsbeleid voor bestuursleden afhankelijk van hun specifieke situatie. Onderstaand worden deze situaties beschreven.

  • Leden van het bestuur die een afvaardiging zijn van de werkgevers of werknemers en in dienst zijn bij de sponsor, ontvangen geen vergoeding. Van de leden in dienst bij de sponsor is de aanname dat hen afdoende tijd ter beschikking wordt gesteld om de rol adequaat in te kunnen vullen. Onkosten, behalve kosten voor opleidingsdoeleinden, zullen door het bestuurslid bij de sponsor gedeclareerd worden.
  • Leden van het bestuur die afvaardiging zijn namens van de gepensioneerden, ontvangen een vergoeding van €11.000,- per jaar. Deze vergoeding dient ook ter dekking van alle (on)kosten. De vergoeding is bruto en dient door de belastingplichtige meegenomen te worden in de IB aangifte. 
  • Leden van het bestuur die als onafhankelijk bestuurslid zijn aangesteld, ontvangen een vergoeding van €35.000 - €40.000 exclusief btw per jaar. Voor de voorzitter is de vergoeding gebaseerd op 0,3 VTE, voor het andere onafhankelijk lid ligt de vergoeding hoger dan de vergoeding behorende bij 0,2 VTE als gevolg van de extra benodigde inspanningen voor het aandachtsgebied vermogensbeheer en het sleutelfunctiehouderschap. 
  • Voor alle paritaire leden van het bestuur geldt dat het bestuur kan besluiten om relevante opleidingen door het pensioenfonds te bekostigen. De onafhankelijke leden worden geacht hun eigen deskundigheid op pijl te houden, PE-dagen van het pensioenfonds uitgezonderd.

de medewerkers van het pensioenbureau:

De medewerkers van het pensioenbureau volgen, conform afspraak met de sponsor, het beloningsbeleid van de sponsor. Dit sluit aan bij de norm in de Code Pensioenfondsen, waarin staat dat het beleid passend moet zijn gelet op de onderneming waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert.

de sleutelfunctiehouders:

Voor zover het sleutelfunctiehouderschap is belegd bij onafhankelijke leden van het bestuur kan het bestuur besluiten tot een additionele vergoeding die in verhouding staat tot de extra inspanningen. Ingeval het sleutelfunctiehouderschap wordt uitbesteed zal er een marktconforme vergoeding worden betaald.

de leden van het verantwoordingsorgaan;

De leden van het verantwoordingsorgaan die in dienst zijn bij de sponsor, ontvangen geen vergoeding. Ten aanzien van de leden in dienst bij de sponsor is de aanname dat de sponsor hen afdoende tijd ter beschikking stelt om de rol adequaat in te kunnen vervullen. Onkosten, behalve kosten voor opleidingsdoeleinden, zullen door het betreffende lid bij de sponsor gedeclareerd worden.

De leden van het verantwoordingsorgaan die niet in dienst zijn bij de sponsor ontvangen een vergoeding van €2.200,- per jaar. Deze vergoeding dient ook ter dekking van alle (on)kosten. De vergoeding is bruto en dient door de belastingplichtige meegenomen te worden in de IB-aangifte. 

externe leden van adviescommissies;

De externe adviescommissies bestaan uit een voorzitter en twee leden. Een voorzitter ontvangt €15.700,- excl. btw per jaar. Aan de reguliere leden van de adviescommissies wordt  €13.000,- excl. btw per jaar betaald. Er worden geen andere kosten aan de commissieleden vergoed.

de leden van de visitatiecommissie:

De opdracht tot visitatie is aan een externe partij verstrekt. Deze partij ontvangt, conform de opdrachtbrief, een vaste marktconforme vergoeding. De leden van de visitatiecommissie ontvangen op individuele basis geen beloningen of vergoedingen van het pensioenfonds.

De eisen die het pensioenfonds stelt aan het beloningsbeleid van dienstverleners (uitbesteding) is opgenomen in artikel 2.


Artikel 2 Beloningsbeleid bij uitbesteding
aan externe dienstverleners

De in dit artikel bedoelde externe dienstverleners betreffen vermogensbeheerders en grootschalige administrateurs.

Het beloningsbeleid van de externe dienstverlener mag niet aanmoedigen tot het nemen van risico’s die voor het pensioenfonds onaanvaardbaar zijn. Hierbij zijn variabele beloningen/prestatiegerichte beloningen niet bij voorbaat uitgesloten.

Voorafgaand aan de aanstelling beoordeelt het pensioenfonds of het beloningsbeleid van de externe dienstverlener voldoet aan de algemene beginselen van het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Nadien dienen de externe dienstverleners op verzoek inzicht te geven in hun beloningsbeleid.

De vermogensbeheerders krijgen opdracht tot het beheren van een specifiek mandaat / beleggingsfonds, welke specifieke restricties kennen. De vermogensbeheerders hebben geen ruimte om meer risico te nemen. Momenteel zijn er geen performance fee afspraken met de vermogensbeheerders, waardoor dit ook geen perverse prikkel is voor de vermogensbeheerders.

Met betrekking tot de administrateur kan gemeld worden dat er geen bonusregeling van toepassing is. Wel kan er conform de CAO een discretionaire vergoeding worden toegekend. Deze is bij het pensioenbureau en de compliance officer van het pensioenfonds bekend en is zo beperkt dat hier geen perverse prikkel vanuit gaat.

Het bestuur beoordeelt het beloningsbeleid van de externe dienstverleners ten minste driejaarlijks en toetst of dit aan de algemene beginselen van het beloningsbeleid van het pensioenfonds voldoet.


Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit beleid treedt, na advisering door het verantwoordingsorgaan, in werking per 1 oktober 2023.